مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم