اخبار همایش و کنفرانسهای مربوط

اولین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی -چالش ها فرضت های پیش رو

https://isfrnd.ir/