همکاران هیئت علمی

مرکز تحقیقات آب، تغییر اقلیم و خشکسالی از همکاری علمی همه اعضای هیئت علمی دانشگاه با تخصص های مختلف مربوط به آب از دانشکده های مهندسی، مهندسی مکانیک، شیمی و منابع طبیعی و علوم زمین بهره مند است. با این وجود در حال حاضر همکاران هیئت علمی عضو شورای پژوهشی مرکز عبارتند از:

رئیس مرکز آقای دکتر حسین خراسانی زاده؛ استاد دانشکده مهندسی مکانیک با تخصص تبدیل انرژی و عضو گروه مهندسی حرارت و سیالات (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/khorasan/fa)

اعضای حقیقی:

1- آقای دکتر محمود اکبری؛استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان و عضو گروه مهندسی عمران با تخصص مدیریت منابع آب (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa)

2- سرکار خانم جمشید زاده؛ استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان و عضو گروه مهندسی عمران با تخصص عمران آب (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/jamshidzadeh/fa)

3- آقای دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان و عضو گروه اصلاح و مدیریت بیابان با تخصص بیابان زدایی (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/aranjbar/fa)

4- سرکار خانم دکتر هدی قاسمیه؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان  و عضو گروه آبخیزداری با تخصص علوم و مهندسی آبخیزداری (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa)

5- آقای دکتر رضا قضاوی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان و عضو گروه آبخیزداری با تخصص علوم و مهندسی آبخیزداری (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa)

6- آقای دکتر روح الله میرزایی، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان و عضو گروه محیط زیست با تخصص محیط زیست (لینک به صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/rmirzaei/fa)