مقالات، مصاحبه ها و مطالب مهم مربوط به آب

1- مصاحبه زیر در خصوص شرایط سفره آب زیر زمینی در دشت کاشان و انواع برداشت ها از آن در سال 1390 با آقای دکتر حسین خراسانی زاده انجام شده است. این مصاحبه حاوی مطالب بسیار مهمی راجع به روندی است که منجر به تخریب سفره آب زیر زمینی دشت کاشان شده و باعث ایجاد بحران آب در این منطقه شده است.2-  نظرات مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست در خصوص دشت های ایران و پدیده فرونشست (لینک)

3- جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب در ایران (یادداشتی به قلم دکتر محمد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک (لینک)