معرفی

معرفی مرکز

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی منطقه در رابطه با منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم و نظر به ظرفیت های موجود دانشگاه، مرکز تحقیقات علمی- کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم با مشارکت بین دانشگاه کاشان و شرکت آب و فاضلاب کاشان در سال 1390 تأسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ 1390/10/19 به تصویب شورای دانشگاه کاشان رسیده است. لازم به ذکر است که منظور از منطقه بر اساس تقسیمات کشوری محدوده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل است.

 دکتر حسین خراسانی زاده
رئیس مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب،خشکسالی و تغییر اقلیم
تلفن: 55913450-031 (دفتر مرکز تحقیقات)

(دفتر شخصی)  55913423-031
پست الکترونیک: Khorasan@kashanu.ac.ir
 

لینک به صفحه شخصی روی سایت دانشگاه: