تماس با ما

 


 

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی

دانشگاه کاشان

مرکز تحقیقات علمی - کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی

(واقع در ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک)

کدپستی 8731753153

تلفن : 03155913450

فکس دبیرخانه : 03155511121


khorasan@Kashanu.ac.ir