ساختار سازمانی

ساختار سازمانی مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی مطابق دیاگرام زیر در حال شکل گیری است. با توجه به تنگناهای اداری و تشکیلاتی در حال حاضر فقط شورای پژوهشی مرکز تشکیل شده و فعال است.