اهداف  • تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی منطقه در زمینه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم
  • حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه توسعه و کنترل برداشت از منابع موجود آب اعم از سطحی و زیرزمینی
  • ارائه راهکارهای علمی و عملی برای آمادگی و مقابله با مشکلات ناشی از کاهش افت سطح ایستابی
  • بهر ه گیری از پیشرفت های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور کنترل سیستم توزیع و مدیریت مصرف
  • بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور جمع آموری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب فاضلاب
  • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات منابع آب
  • توسعه پل ارتباطی میان مرکز و سازمان های مربوط به آب در سطح منطقه ای و کشوری و جهت دهی به تحقیقات در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب
  • تلاش در جهت شناسایی و ارتباط با محققین، مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی
  • تلاش در جهت افزایش و بهبود کیفیت آب منطقه کاشان
  • مطالعه و بررسی در زمینه انتقال آب از سایر حوزه ها و سایر موارد مرتبط